Dostawa towarów ze sklepu IKEA do domu

Polityka prywatności

E-Pokupki Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej (dalej jako E-Pokupki), właściciel serwisu iktrans.pl (dalej jako serwis) darzy swoich użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności.

Dlatego też odnośnie użytkowników naszego serwisu gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i bezustannie dostosowywać serwis, jego funkcjonalność i ergonomię do wciąż zmieniających się oczekiwań. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane, w tym osobowe, użytkowników. W celu dokładnego wyjaśnienia zasad i mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności.

Serwis iktrans.pl zbiera dane osobowe i inne dane nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy użytkownika lub automatycznie.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu akceptujesz Drogi Użytkowniku zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane zbierane podczas rejestracji

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego serwisu, będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji poprosimy Cię o podanie swoich danych osobowych, a także o podanie danych nie mających takiego charakteru, które jednak również objęte są niniejszą Polityką.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia przez E-Pokupki usług w ramach serwisów.

Dane osobowe przetwarzane będą przez E-Pokupki działającą jako administrator danych osobowych, dla celów i w sposób podany w treści oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub w treści informacji znajdującej się w stosownym regulaminie. Masz prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do innych czynności opisanych w regulaminie serwisu. W w/w sprawach powinieneś zwrócić się do E-Pokupki pisząc na adres siedziby podany również w w/w oświadczeniu.

Mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - "RODO"), które wejdzie w życie 25 maja 2018 r. – wprowadziliśmy w życie nową Politykę Prywatności, dostępną TUTAJ oraz dokonaliśmy zmian w Regulaminie, którego zmieniona wersja dostępna jest TUTAJ. Jednocześnie informujemy, że Twoje wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Możesz je nadal wycofać w dowolnym momencie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w wyżej wskazanej Polityce.

Obowiązek informacyjny W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest E-Pokupki Sp. z o.o. adres: Biała Podlaska 21-500, ul. Brzeska 126, zwana dalej „Administratorem”. Z Administrato rem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej, telefonicznie +48731068033 oraz na adres e-mail admin@e-pokupki.eu.
 • U Administratora nie został powołany Inspektor Ochrony Danych.
 • Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

  (a) umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze stron internetowych posylki.pl, e-pokupki.pl, iktrans.pl (zwanymi dalej „Stroną”) w tym dokonywania transakcji;

  (b) zakładania i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

  (c) obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację;

  (d) obsługi zgłoszeń, które do na Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy);

  (e) kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

  • Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

   (a) monitorowanie Państwa aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Państwa aktywnością na Stronie;

   (b) dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Państwa treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Sklepu lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Państwa aktywności na Stronie;

   (c) prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;

   (d) kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon;

   (e) wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;

   (f) zapewnienie obsługi usług płatniczych;

   (g) zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

   (h) monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

   (i) obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

   (j) organizacja programów jakościowych (np. Trusted Shops), lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział;

   (k) windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

   (l) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

  • Jeśli się na to Państwo zgodzą, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

   (a) zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

   (b) organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem i/lub pozyskiwania informacji i materiałów, o których mowa powyżej.
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 • Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 • Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 • Odbiorcami danych osobowych będą:

  (a) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi Sklepu oraz systemów komputerowych gromadzących zebrane od Państwa dane jak również podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

  (b) podmioty świadczące usługi dostawy produktów wysyłanych do Państwa drogą pocztową lub pocztą kurierską - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

  (c) podmioty współpracujące przy obsłudze infolinii - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

  (d) podmioty świadczące usługi płatności on-line - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

  (e) podmioty współpracujące z Administratorem w ramach programów jakościowych (np. Trusted Shops – program prowadzony przez Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy) - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 • Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem admin@e-pokupki.eu lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: E-Pokupki Sp. z o.o., Biała Podlaska, 21-500, ul. Brzeska 126.
 • W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Państwie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, tj. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego - dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail, ponownie wymagać będziemy przekazania nam Twoich danych osobowych celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej Drogi Użytkowniku podałeś. Ponownie, podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują.

Wykorzystanie plików Cookies i LocalStorage

Serwis ikTrans.pl używa plików Cookies i technologię LocalStorage w celu:

 1. Poprawienia funkcjonalności strony internetowej
 2. Dopasowania treści do oczekiwań i zainteresowań użytkowników
 3. Zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na stronach serwisu
 4. Wyświetlaniu treści reklamowych.

Wykorzystując pliki Cookies serwis nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie danych przechowywanych w tych plikach.

*Technologia localStorage pozwala przechowywać podobne do cookies informacje, w szczególności w środowiskach, w których technologia cookies nie działa prawidłowo lub działać nie może.

Korzystając z serwisu przeglądarka użytkownika może zapisywać pliki Cookies pochodzące od podmiotów firm trzecich takich jak m.in.: Google, Facebook, Yandex. Więcej informacji na temat danych przechowywanych w tych plikach znajduje się na stronach powyższych podmiotów.

Przeglądarka internetowa umożliwia zmianę ustawień zapisywania plików Cookies lub usunięcie zapisanych plików. Zobacz jak zmienić te ustawienia w zależności od przeglądarki jakiej używasz:

Przeglądarka Instrukcja zmiany ustawień lub wyłączenia plików Cookies
Internet Explorer http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647&topic=14666&ctx=topic
Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek
Apple Safari http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Google Analytics

W naszym serwisie stosowany jest system analizy ruchu (Google Analytics). W tym celu Google Analytics stosuje pliki cookies. Zbieramy te dane w celu oceny użyteczności strony oraz poprawie jakości funkcjonowania sklepu aby każdy klient mógł korzystać z jego zawartości bez problemów.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.